Projekty zakończone


VGT Polska Spółka z o.o. w okresie od 25.11.2019 r. do 31.07.2020 r. zrealizowała projekt nr 8198/MBR/2019/1 „Małopolskie Bony Rozwojowe”

Celem projektu było zrealizowanie usług rozwojowych w zakresie nabycia, potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników, w tym mające na celu zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Miejsce realizacji projektu:  ul. Powstańców, nr 66, 31-670 Kraków

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”

Całkowita wartość projektu: 8 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 6 720, 00 zł