Projekty aktualne


VGT Polska Spółka z o.o. w okresie od 25.11.2019 r. do 30.01.2021 r. realizuje projekt z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa
Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie
1.2.3 Bony na innowacje, nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19, pt. Innowacyny system VGT
bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu bezchemicznego
uzdatniania wody, który będzie możliwy do zastosowania. Pozwoli to zaspokoić dużą
potrzebę rynku, jaką jest konieczność usunięcia problemów z zanieczyszczeniami
występującymi w wodzie procesowej bez użycia chemii.
Rozwiązanie to będzie przełomem na rynku uzdatniania wody procesowej, ponieważ dzięki
bezchemicznemu uzdatnianiu wody chroniona będzie instalacja układu chłodzenia oraz
środowisko naturalne przed agresywną chemią, a także zapewni to oszczędności finansowe.
Uzyskane wyniki badań, potwierdzą w sposób naukowy skuteczność proponowanego
systemu uzdatniania wody.

Miejsce realizacji projektu: ul. Powstańców, nr 66, 31-670 Kraków

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Całkowita wartość projektu: 231 240,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 159 800,00 zł